La nonna racconta, News

Detti sui mesi dell’anno ( Luglio – Dicembre )

Metugljë  – Mëtëtorë – (Luglio)
I mëtëtorë só arrëvatë, ruggruanë è apparchiatë .
I mietitori sono arrivati, il grano è stato tutto raccolto.

Austë capë dë viernë (agosto)
Agosto, comincia l’inverno.
Quannë chiovë à Austë
Quando piove ad Agosto ci sarà
agliannchë, muleḍḍë e mustë
più aglianico, più mosto e più mele.
Austë , melë e mustë
Agosto, miele e mosto.
Austë, mittë rë manëchë ò bustë.
Agosto, aggiungi le maniche al busto, poichè siavvicinal’inverno.

Lunësëttëmbrinë, pè settë misë caminë (settembre)
Luna di settembre, cammina per sette mesi.
Sëttèmbrë è cumë  a castagnë, forë  bbonë e indë cà maàgnë.
Settembre rassomiglia alla castagna, bella fuori, mamarcia dentro.

Attrufë ( Ottobre)
Attrufë  : Së vvrnegnë e sëenghiënë i tinë
Ottobre si vendemmia  e si riempiono i tini.
Attrufë è galanduomë: allegrë ognë omë.
Ottobre è galantuomo: rallegra  ogni uomo.

SandëMartinë ( Novembre)
È arrëvatë SandëMartïnë, e a nevë è sopä à rë spinë.
È arrivato San Martino( 11 Novembre) e la neve è sulle spine .
SandëMartinë ,destrë e manginë.
A San Martino fa subito notte.
A Sandë Martinë crescë ùjuornë dë nu puassë dë gađđinë.
A San Martino cresce il giorno di un passo di gallina.
A Sandë Martinë  ognë mustë facë vinë.
A San Martino ogni mosto diventa vino.
A’ tuttë li Sandë,ognë zippë chiandë.
Per tutti i Santi, pianta ogni cosa .
A Sandä  Catarinë ( 25 Novembre ) à neve sopä à  rë spinë
A Santa Caterina,la neve è sulle spine .
A’SandaCatarinë, apposte levënë e farina
Per Santa Caterina, prepara la legna e la farina.
A’Sanda Catarinë puortë ru gruanë ò mulinë
Per Santa Caterina porta il grano al mulino.
Natalë   ( Dicembre ) .
Accidë l’annë e ùsëtterrë

                                                                                

 

 

 

 

Loading

Lascia un commento